Concurs Instagram

Concurs Instagram

1.- SORTEIG UNDERCOVERLAB

RJ DIGITAL HUB (d’ara endavant, referit com a “UndercoverLab”) amb domicili a C de la Sardana 3, altell escala B – AD500 Andorra la Vella amb NRT: L-713047-Z organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara endavant, “Concurs Basquet”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Andorra i majors d’edats d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La promoció s’iniciarà 11 de gener 2022 i finalitzarà a les 12h del 15 de gener 2022.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar-hi aquelles persones que resideixin a Andorra i siguin majors d’edat.

La mecànica de la Promoció consisteix en la participació a través d’Instagram seguint les indicacions següents:

 1. Seguir @UndercoverLab i @MoraBancAndorra a la xarxa social Instagram
 2. Comentar en la publicació, esmentant 2 companys
 3. (OPCIONAL) Compartir aquest el post a la teva història. Si tens un compte privat, envia’ns una captura de pantalla amb la teva història compartint el post.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triaran 2 guanyadors, mitjançant l’eina App-Sorteos el dia 16 de gener a les 13hrs.

La selecció dels guanyadors es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma App-Sorteos. App-Sorteos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d’això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sorteigs.

Hi haurà 2 guanyadors amb diferents premis. Els premis seran els següents (en ordre de major a menor):

 1. Pack de 2 entrades, pel proper partit MoraBanc Andorra – Saski Baskonia
 2. Pack de 2 entrades, pel proper partit MoraBanc Andorra – Saski Baskonia

Cada premi està valorat en 40€.

5.- LIMITACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar a la Promoció les persones següents:

 • Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a UndercoverLab.
 • Les persones físiques que participin directament o indirectament al capital d’UndercoverLab
 • Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

UndercoverLab es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per UndercoverLab a les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’UndercoverLab i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar , o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.- FACEBOOK/INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook/Instagram, per la qual cosa els Participants alliberen aquesta xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

UndercoverLab es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes bases legals, consenteix que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat d’UndercoverLab per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

Us informem que les vostres dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

• Contacte amb el guanyador.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a UndercoverLab, qualsevol modificació de les mateixes.

UndercoverLab es reserva el dret d’excloure de la present promoció tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, i no es pot responsabilitzar UndercoverLab de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a

 • accedir a les seves dades personals
 • sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió,
 • sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades
 • oposar-se al tractament de les seves dades i
 • sol·licitar-ne la portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets a la següent adreça de correu electrònic hello@undercoverlab.com indicant, el motiu de la seva petició.

Els Participants també poden enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: C de la Sardana 3, altell escala B, Andorra la Vella – AD500, Andorra.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular a l’Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, a cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets.

L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei andorrana. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases els jutjats i els tribunals.